Regulamin

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, dostępnego pod domeną www.GalanteriaOnline.pl, który prowadzony jest przez jednoosobową firmę.

Imię:

AGATA

Nazwisko:

MICHALAK

Firma przedsiębiorcy:

GALANTERIA ONLINE AGATA MICHALAK

NIP:

7851083596

REGON:

631263060

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:

Nochowo, ul. Leśna 59, 63 100 Śrem

1.2 Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonicznie, przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą

1.3 Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej https//galanteriaonline.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub sporządzić jego wydruk. Ponadto Regulamin jest udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.4 Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

1.5 Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

1.6 Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

1.7 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

1.8 Miejsce wydania produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.9 Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad.

1.10 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Cny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostawy. 

1.11 Sprzedawca realizuje zamówienie w okresie 24h od jego złożenie przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

2.DEFINICJE

2.1 Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2 Dostawa -oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

2.3 Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firma kurierska (e-Paka)

2.4 Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celach zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

2.5 Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

2.6  Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7 Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.

2.8 Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta , przez niego ustalone, składające sie z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane raz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

2.9 Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.10 Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego, w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.11 Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

2.12 Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklep Internetowego.

2.13 Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie galanteriaonline.pl

2.14 Sprzedawca – oznacza Agatę Michalak, jednostkę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Nochowie na ul. Leśnej 59, 63-100 Śrem, NIP:7851083596, REGON:631263060, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

2.15 Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

2.16 Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji w przyszłości przez cały czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtwarzanie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

2.17 Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient może składać zamówienie bez potrzeby rejestrowania się na Stronie internetowej Sklepu.

3.2 Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym Towarem reprezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości i wskazaniu w ” Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Realizacja Zamówienia”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

3.3 Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

3.4 Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego zamówienia.

4. DOSTAWA

4.1 Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4.2  Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.3 W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4.4 Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

4.5 Sprzedawca zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczony Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zdeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia Sprzedawcy.

4.6 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

5.2 Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

5.3 Klient powinien wysłać towar na adres Nochowo, ul. Leśna 59, 63 -100 Nochowo oraz zaadresować na nazwisko właściciela firmy tj. Agata Michalak.

6. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI.

6.1 Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży nieuszkodzonych Towarów. W przypadku jeśli Klient otrzyma uszkodzony Towar, ma prawo do jego zareklamowania.

6.2 Reklamacja jest uznawana przez Sprzedającego pod warunkiem wykrycia wad na które nie miał wpływu sposób użytkowania przez Klienta ze względu na charakter funkcji danego przedmiotu.

6.3 Informacja mówiąca o szkodzie Towaru powinna być zgłoszona przez Klienta drogą mailową na adres:  kontakt@galanteriaonline.pl lub telefonicznie na nr  +48 730 930 299.  Wiadomość powinna zawierać nr zamówienia oraz opis wady produktu, jeśli jest taka możliwość również zdjęcie uszkodzenia.

6.4 W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji:

– dokonywana jest naprawa uszkodzonego Towaru

– wymiana na tę samą rzecz nie posiadającą wad

– zwrot pieniędzy w momencie gdy Sprzedający nie jest w stanie naprawić produktu oraz nie posiada go na stanie  

6.5 W przypadku uznania reklamacji ponowne koszty wysyłki ponosi Sprzedawca.

6.6 Okres rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego trwa nie więcej niż 14 dni roboczych od momentu otrzymania Towaru.

6.7 Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

6.8 Klient powinien wysłać towar na adres Nochowo, ul. Leśna 59, 63 -100 Nochowo oraz zaadresować na nazwisko właściciela firmy tj. Agata Michalak.